Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

olalaa
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viailovegreen ilovegreen
olalaa
Są ludzie, którzy mają w zwyczaju uśmiechać się przesadnie, kiedy zbiera im się na płacz.
— Carlos Ruiz Zafón - Więzień Nieba
olalaa
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viainnocentsoul innocentsoul
olalaa

July 07 2017

olalaa
3837 dfe3
Reposted fromoutline outline viagumisiowelove gumisiowelove
olalaa
5298 b416
Reposted fromjareth jareth viarawwwr rawwwr
olalaa
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viasomebunny somebunny
olalaa
9841 8b18
Reposted fromkarahippie karahippie viasomebunny somebunny
6257 68ba 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajointskurwysyn jointskurwysyn
4144 5725 500

everythingfox:

Happy Foxy Tuesday! 🦊🐾

Juniper’s Instagram

Reposted fromhighhopes highhopes viajointskurwysyn jointskurwysyn
olalaa
8001 a6fa 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viashakeme shakeme
There are painters who transform the sun to a yellow spot, but there are others who with the help of their art and their intelligence, transform a yellow spot into sun.
— Pablo Picasso
(via quotethatword)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaiblameyou iblameyou
olalaa
8495 b703 500
Szczecin, plac Kościuszki, marzec 2017
Reposted fromhhmm hhmm viaszczecin szczecin

July 04 2017

olalaa
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viasomebunny somebunny

July 02 2017

olalaa
Nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— Jakub Żulczyk
olalaa
Reposted fromkattrina kattrina viarawwwr rawwwr
olalaa
2565 9074
Reposted fromlostness lostness viacotarsky cotarsky
olalaa
3320 7de2
Reposted fromcalifornia-love california-love viaheima heima
olalaa
8408 0ff3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl