Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

olalaa
6719 2536
Reposted fromepidemic epidemic vianuwanda nuwanda

August 13 2017

olalaa
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
olalaa
olalaa
olalaa
3514 92c2
Reposted fromczinok czinok viagameofthrones gameofthrones
olalaa
2785 7210 500
Reposted frommeem meem viaszarakoszula szarakoszula
olalaa
3653 d780
Reposted fromhysterie hysterie viaszarakoszula szarakoszula

August 12 2017

olalaa
1596 2633 500
5126 c8d6 500

3000-milesthroughthefog:

visionsandvistas:

Foggy Budapest

Foggy Pale

olalaa
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasomebunny somebunny
6637 9c31 500

80s90sthrowback:

Jude Law and Matt Damon photographed by Brigitte Lacombe, 1999.

olalaa
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
olalaa
Reposted fromshakeme shakeme viaosiaka osiaka

July 29 2017

olalaa
Whitby, England.
Reposted fromcelaeno celaeno viajointskurwysyn jointskurwysyn
olalaa
1582 a91b
Reposted fromproof proof viajointskurwysyn jointskurwysyn
olalaa
3238 0c40 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaszszsz szszsz
olalaa
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
olalaa
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry

July 20 2017

olalaa
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasomebunny somebunny

July 18 2017

olalaa
2967 8166
Reposted fromlaters laters viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl